Articles

A Front-Face ‘SNi synthase’ engineered from a retaining ‘double-SN2’ hydrolase

J. Iglesias-Fernández, S. M. Hancock, S. S. Lee, M. Khan, J. Kirkpatrick, N. J. Oldham, K. McAuley, A. Fordham-Skelton, C. Rovira, B. G. Davis.
Nat. Chem. Biol., 13 (2017) 874.

2017 line3 d

Detall del centre actiu de l’enzim modificat (β-glicosidasa de Sulfolobus solfataricus, SSβG) amb els dos carbohidrats
enllaçats i preparats per a la reacció de síntesi.

 

La síntesi de sucres o carbohidrats, és important de cara al desenvolupament de tests de diagnòstic, vacunes i nous fàrmacs. La síntesi química convencional en el laboratori és normalment molt costosa i laboriosa, per qual cosa s’estan fent grans esforços per fer-ho mitjançant enzims, que són els catalitzadors naturals. En aquest treball, hem aconseguit modificar un enzim glicosidasa molt robust, que normalment degrada carbohidrats, per a fer el contrari: sintetitzar carbohidrats. La modificació consisteix en la mutació d’un dels amonoàcids del centre actiu i la principal novetat és que l’enzim resultant actua mitjançant un mecanisme, anomenat “a una cara” (front-face o SNi-like), que no s’havia observat abans en glicosidases, la qual cosa obre noves possibilitats per a la síntesi de nous carbohidrats. L’ús de tècniques de biologia molecular, juntament amb càlculs teòrics que combinen la dinàmica molecular i la química quàntica, han demostrat el nou mecanisme catalític.

Free business joomla templates