Home | Dissemination projects

App MODMOL(C) Privacy Policy


Privacy Policy

MODMOL App respects the privacy of its users.

The app does not need to access to the email accounts nor any other private information except the language of the system.

None information is stored, neither sent nor shared to/with other apps and it is neither distributed nor shared to/with third parties.

Política de privacitat

MODMOL App respecta la privacitat dels seus usuaris.

L’aplicació no necessita accedir als comptes de correu ni a cap altre informació personal, excepte l’idioma del sistema.

Cap informació queda emmagatzemada, ni és enviada o compartida a/per altres aplicacions i no es distribueix ni comparteix a/amb terceres parts.

Política de privacidad

MODMOL App respeta la privacidad de sus usuarios.

La aplicación no necesita acceder a las cuentas de correo ni a ninguna otra información excepto el idioma del sistema.

Ninguna información queda almacenada, ni es enviada o compartida a/por otras aplicaciones y no se distribuye ni comparte a/con terceras partes.